Yardımcı olmamızı ister misiniz?

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin

Kişisel Verilerin Korunması

ETSUN DIŞ TİCARET A.Ş.
 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
 
ETSUN DIŞ TİCARET A.Ş. olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. 
 
Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca KVKK madde 10’dan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil olmak üzere müşterilerimiz ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunmak isteriz. 
 
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
 
Şirket olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
 
b) Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 
 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sağlanan ve verilen hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, topluluk şirketleri, şubeler, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 
 
Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. 
 
Toplanan kişisel verileriniz, Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 
 
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 
Toplanan kişisel verileriniz; Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda Şirket tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; faaliyetlerimizi yürütürken veya yürütmek amacıyla Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi kapsamında Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumlulukları gereği toplanmaktadır.
 
e) Kişisel Veri Sahibi, kendisi ile ilgili  KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan;  

» Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
» Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
» Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
» Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
» Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklara ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yollarla Şirkete iletmeniz durumunda talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. 
Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Şirket tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ekli Başvuru Formu’nu doldurarak imzalı bir nüshasını Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi No : 27 Kartal İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemlerle ile gönderebilir veya etsun@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı iletebilirsiniz.  
 
 
ETSUN DIŞ TİCARET A.Ş.
 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
 
Türkiye'de kurulu ETSUN DIŞ TİCARET A.Ş. ("Şirket") olarak;, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla; çalışanlarımızın aşağıda örnekleri verilen kişisel verileri işlenmektedir.
 

1- Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti
2- İletişim Verisi: Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi
3- Finansal Veri: Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı
4- Özel Nitelikli Kişisel Veri: Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri
5- Eğitim Verisi: Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar
6- Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları;
7- Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi: Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri
8- Aile ve Yakını Verisi: eş ve çocuklarının adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası,
9- Çalışma Verisi: Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün
10- İzin Verisi: İzin tarihleri, izne gidiş-dönüş formları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
 
a-) Elektronik ortamda toplanılan verileri:
 
a.1. İş başvurunuz sırasında başvuru formu doldurarak;
a.2. Web sayfamız veya diğer istihdam sağlama platformu aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz özgeçmişiniz
a.3. İş başvurunuz sırasında bizimle paylaştığınız bilgiler ve özgeçmişiniz
a.4. İş başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi; fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz, bilgisayar programlarına kaydetmeniz sonucunda topluyoruz.
 
b-) Takip Cihazları ile toplanılan verileri:
 
b.1. Şirkete giriş-çıkış saatlerini kontrol eden sistemlerle,
b.2. İşyeri güvenliğini sağlayan kamera, kayıt edici gibi sistemlerle,
b.3. Özel kullanıma tahsis edilen bilgisayar, tablet, araba gibi araçların uygulamaları üzerinden takip cihazları yoluyla topluyoruz.
 
c-) Şahsen verilen verileri:
 
c.1. Sağlık sigortası, Bireysel emeklilik Sigortası gibi sigorta şirketlerine verilmek üzere tarafınızdan şahsen verilmiş evraklar ile topluyoruz.
 
d-) Şahsınız aleyhine ve lehine adli veya idari makamlarca düzenlenen evrakları şirketimize tebliğ yoluyla topluyoruz. 
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
 
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.
 
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

» Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
» Çalışanların işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması
» Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
» Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

» Personel özlük dosyasının oluşturulması
» SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
» Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
» Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü
» Sağlık Sigortalarının açılmasının sağlanması
» İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
» İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
» İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
» Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
» Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

» İşyeri güvenliğinin sağlanması
» Çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

» Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
» Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

» Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması
» Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
» Çalışanlarla iletişimin sağlanması
» Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
» Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması
» Kartvizit basımının sağlanması
» Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
» Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
» Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
» Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
» Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
» Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
» Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
» Kalite kontrolün sağlanması
» Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
 
Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.
 
Ayrıca kişisel verilerinizi;
 
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

» Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile Logo Bordro Plus programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

» Danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz.
» Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.
» Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

» Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

» Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu yurt içi ve yurt dışı şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.
» Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.
» Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
 
Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.
 
HAKLARINIZ
 
KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

» Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
» Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
» Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
» Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme
» Verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini
» Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ekli Başvuru Formu’nu doldurarak imzalı bir nüshasını Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi No : 27 Kartal İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemlerle ile gönderebilir veya etsun@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı iletebilirsiniz.